+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Biotsiidi kutselise kasutaja koolitus pindade puhastamiseks desinfitseerivate ainetega (8h)

Õppekava koostamise alused: Õpekava on koostatud koristusprotsessis pindade puhastamisel desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutaja seisukohalt. Puhastusteenindaja-juhendada tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1, B.3.2. ja spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4. Kahjulike organismide tõrjuja, kompetents tase 4 B 3.2, B 3.3, B 3.5.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ülevaadet biotsiidide kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, oskab leida vajatavat informatsiooni ja koristusprotsessis biotsiide ohutult kasutada pindade desinfitseerimisel.

Sihtrühm: Puhastusteenindajad, toateenindajad, hooldajad ,töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, koristuses kasutatavate ainete müüjad, isikutele, kes oma töös kasutavad pindade puhastusprotsessis desinfitseerivaid aineid.

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

 • teab olulisemaid mõisteid ja seadusandlikke aluseid ning oskab leida vajalikku informatsiooni, mis kaasnevad biotsiidide kasutamisega
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, pakendatakse ja märgistatakse, et tagada ohutu töökeskkond;
 • oskab koristus- ja desinfitseerivate ainete (biotsiide) kasutamisel lugeda ohutuskaarti ja arvestada tööprotsessis saadud informatsiooniga.
 • teab kuidas pinnad saastuvad ja oskab juhendada biotsiidide kasutamist pindade puhastamisel.
 • teab vajalikke isikukaitsevahendeid ja oskab neid kasutada töötades biotsiididega;
 • teab oma kohustusi ja õigused biotsiidide käitlemisel
 • teab kuidas kemikaalide/biotsiidide utiliseerida seadusega ettenähtud korras.
 • teab kuidas käituda kemikaaliõnnetuse korral.

dots

Koolituse sisu:

 • Mõisted
 • Õigusaktid ,standardid ja mõisted
 • Kemikaalide andmebaasid
 • Biotsiidide kasutamine.
 • Pindade puhastamise ja desinfitseerimise protsessi ülevaade
 • Puhtuse mõõtmise erinevad võimalused
 • Tööohutus ja esmaabi

Õppe alustamise tingimused: Eelduskoolitused on: „Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus“ ,Puhastusteenindaja tase 3 kutseksamiks ettevalmistus“ või eelnevad baasteadmised puhastusprotsessist.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: auditoorne õpe

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: loeng, dialoogid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid: Test valikvastustega koolitusel läbitud teemade kohta

Hindamiskriteeriumid: 70% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õppija sooritas testi positiivselt

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituse toimumisaeg: 12.10.2022 (eesti keeles); 16.09.2022 (vene keeles)

Hind: 145€ + käibemaks 20%