+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (64 tundi)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 - B.3.3. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4. ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja tase 4 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm: Puhastusvaldkonna inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise olulisust
 • Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained sh desinfitseerivaid  puhastusaineid pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • Teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
 • Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades
 • Oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teste.
dots

Õppe alustamise tingimused: Vähemalt aastane töökogemus puhastusvaldkonnas

Õppe kogumaht: 64 tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö ja 24 tundi praktikat koolikeskkonnas. Iseseisvad tööd sooritatakse auditoorse töö käigus.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga ja wifi ühendusega 

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Puhastustustööde juht tööprotsesside juhtijana
 • Koristustööde planeerimine
 • Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide tulemuslik koristamine
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus

Õppemeetodid:

 • Auditoorne õpe 40 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.
 • Praktika koolikeskkonnas 24 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel

 

Hindamismeetodid: Teadmiste test

Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid 

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele

 

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituse toimumise aeg: 06.10-15.11.2022 (eesti keeles); 13.09-14.11.22 (vene keeles)

Puhastusteenindaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (64 tundi)— Hind: 750 € + käibemaks 20%