+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastusteenindaja tase 3

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kompetentsid B.2.1 - B.2.4, B.2.5 ja läbiv kompetents B.2.6.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja 3. taseme kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastusteeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös
 • tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib
 • koristustarvikud ja ained pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • omab teadmisi ja praktilisi oskuseid kutseeksami sooritamiseks.
 • oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teadmiste teste.
dots

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 204 tundi, millest 50 tundi on auditoorne töö, 70 tundi praktikat koolikeskkonnas ja 84 tundi praktikat töökeskkonnas 

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga ja wifi ühendusega

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel. Asutuse sisene praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algtõed
 • Erimkasutatavate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide koristamine
 • Tulemuslik praktiline koristus
 • Eripuhastustööde oskuslik tegemine
 • Ennast säästev koristamine-ergonoomilised töövõtted
 • Tööturvalisus
 • Klienditeenindus
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus.

Õppemeetodid:

 • Auditoorne õpe 50 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.
 • Praktika koolikeskkonnas 70 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel
 • Praktika töökeskkonnas 84 tundi: teadmiste ja töövõtete praktiseerimine ettevõttes

 

Hindamismeetodid: Teadmiste test
Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid
Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.