+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastusteenindaja tase 3

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastus- teeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös
 • teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
 • tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • omab teadmisi ja praktilisi oskuseid kutseeksami sooritamiseks
dots

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 204 tundi, millest 50 tundi on auditoorne töö, 70 tundi praktikat koolikeskkonnas ja 84 tundi praktikat töökeskkonnas 

Õppekeskkond: Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, valgusküllane ja õpperuum piisava suurusega, et õppija saaks täita oma õpieesmärke. Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga (dataprojektor, televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendusega

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada auditoorse õppe käigus ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel. Asutuse sisene praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Enimkasutatavate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide praktiline koristamine
 • Oma tööprotsessi planeerimine
 • Eripuhastustööde oskuslik tegemine
 • Ergonoomika - ennast säästvad töövõtted
 • Tööturvalisus
 • Klienditeenindus
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus.

Õppemeetodid:

 • Auditoorne õpe 50 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.
 • Praktika koolikeskkonnas 70 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel
 • Praktika töökeskkonnas 84 tundi: teadmiste ja töövõtete praktiseerimine ettevõttes

 

Hindamismeetodid: Teadmiste test
Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid
Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.

 

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituste toimumise aeg: 06.10-13.12.2022 (eesti keeles); 13.09-13.12.2022 (vene keeles)

Pakume koolitust nii eesti kui ka vene keeles

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)— Hind: 1750 € + käibemaks 20%