+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana (8 tundi) 

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kompetentsid B2.1.-B.2.4, B.2.4 ja B2.7

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

  • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös
  • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
  • teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
  • mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades

dots

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algtõdede läbimine

Õppe kogumaht 8 tundi, millest 8 tundi on auditoorne töö
Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga, hea valgustuse ja wifi ühendusega
Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.
Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt kavale, rühmatööd sooritatakse auditoorse õppe käigus 

Koolituse sisu:

  • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine
  • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
  • Koristustööde reaalsed mõjutegurid ja reaalne tööaeg
  • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toiminine

 

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst