+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamine

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused

 • Koolitust viivad läbi Stelli koolitusjuht või teised vajalikku kompetentsi omavad töötajad.
 • Koolituse õppekava sisulise kvaliteedi ja arendamise eest vastutab koolitusjuht. 
 • Õppekavade/koolituse sisude koostamisel lähtutakse kehtivatest kutsestandarditest ja seadustest,  täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
 • Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad/koolituste sisud on avalikud ettevõtte kodulehel koolituste tutvustuste juures.
 • Koolituses kasutatavate materjalide ajakohasuse ja korrektsuse ning õppetöö läbiviimise eest vastutab koolitust läbiviiv koolitaja. Koolituse eesmärgiks on tagada kõikide õppijaite õpiväljundite saavutamine.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused

 • Stelli koolitajad on kogemustega spetsialistid (erialase kutsetunnistusega) ning lisaks omavad täiskasvanute koolitaja kutset ja/või pedagoogilist kõrgharidust.
 • Koolitajad on kohustatud tegelema erialase ja kutsealase täiendamisega.
 • Koolitajate töö tulemust hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused

 • Koolitusruumid asuvad aadressil: Vilde tee 129, Tallinn. Klass asub III korrusel, ligipääs treppidest. 
 • Koolitusel õppijad juhatab koolitusruumi klienditeeninduse töötaja.
 • Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, valgusküllane ja õpperuum piisava suurusega, et õppija saaks täita oma õpieesmärke.
 • Koolitusklass on varustatud tänapäevase tehnikaga: dataprojektor, televiisor, puutetundlik tahvel jne. Koolitusklassis on WIFi ühendus.
 • Õppeklassi varustamise eest koolituseks vajalike materjalide, karastusjookide ja tehnikaga vastutab koolituse läbiviija.

 

 Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

 • Iga koolituse lõpul täidavad õppijad soovi korral anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele andes võimalused parendustegevuste elluviimiseks.
 • Tagasisideküsitluse tulemusi analüüsivad Stell koolitusjuht ja kvaliteedijuht. Tulemustega arvestatakse õppekavaarenduses ja koolituse edaspidises korralduses.
 • Koolituste tagasiside info säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.