+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Vastutustundlik ettevõte

Me usume kindlalt, et ettevõtte pikaajaline edu sõltub äritegevuse sotsiaalsest, keskkonnaalasest ja majanduslikust tasakaalust. Kohustume panustama majanduse jätkusuutlikku arengusse ja vastutustundlikesse äripraktikatesse järgnevaga:

Stelli strateegiline ühiskondlik vastutus

Stell on suure töötajate arvuga organisatsioon, kelle põhitegevustel on tagasihoidlik mõju looduskeskkonnale, kuid suur mõju tööhõivele, kogukonnale ja kaasaegse ettevõtlus-keskkonna arendamisele. Seetõttu oleme oma strateegiliseks suunaks valinud sotsiaalse vastutuse valdkonna.

Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks panustame kinnisvara-keskkonna juhtimise valdkonna arengusse läbi isikliku eeskuju, koolituste ja konsultatsioonide.

Tegutseme aktiivselt tööturu riskigruppide tööhõivel, olles aktiivne partner tööturu riskigruppidega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisel nii riigile kui riskigruppe esindavatele organisatsioonidele. Riskigruppideks peame vähenenud töövõimega, erivajadustega inimesi, üle 60-aastaseid, riigikeelt mitteoskavaid inimesi, pagulasi ning noori töötuid.

Kaitseväeteenistuse õppekogunemised on oluline osa riigikaitsest. Soovime omalt poolt motiveerida oma töötajaid osalema õppekogunemistel ning selle läbi anda oma väike panus Eesti kaitsevõime tugevdamisele. Seega lisaks kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt makstavale päevatagatisele maksab Stell oma õppekogunemisel olevatele reservväelastele kinni töötasu ja tagatise vahele jääva summa. Usume, et osalejate toetamine suurendab nende valmisolekut osaleda riigikaitsealases tegevuses.

Töö- ja inimõigused, töötervishoid

 • Anname kõikidele inimestele võrdse võimaluse siseneda tööturule.
 • Teeme koostööd töötajate, kohaliku kogukonna ja ühiskonnaga laiemalt, et parandada töötajate elujärge viisil, mis on majanduse ja meie ettevõtte jaoks jätkusuutlik.
 • Tagame ausa ja võrdse kohtlemine ning välistame diskrimineerimise ja ahistamise.
 • Juurutame tööajast kinnipidamise põhimõtte.
 • Väldime lapstööjõu kasutamist.
 • Tagame töötajatele korralikud töötingimused ja ohutu töökeskkonna.
 • Pakume töötajatele koolitusvõimalusi vastavalt nende tegevusvaldkonnale.
 • Austame töötajate privaatsust ja kaitseme vastavasisulisi andmeid.

Ärieetika

 • Äritegevus on seaduslik.
 • Konkurents on aus ja põhineb ainult meie teenuste headel külgedel.
 • Võitleme korruptsiooni ja altkäemaksu vastu.
 • Meie tegevused on korraldatud vastavalt headele ettevõtte juhtimistavadele.
 • Tagame, et kõik ettevõtte sotsiaalsed, keskkonnaalased ja moraalsed kohused peegelduvad selles, kuidas käitutakse klientide, tarnijate ja teiste sidusgruppidega.

Ülekohtust, korruptsioonist ja ebaseaduslikust konkurentsist teavitamine

Stelli Eesti korruptsioonivastased käitumisjuhised sätestavad: Stell konkureerib äris õiglastel tingimustel ja üksnes oma teenuse kvaliteedi alusel, ilma et seaks ohtu oma usaldusväärsuse või ärisuhted.
Stellis võimaldatakse kõikidelt töötajatel, äripartneritel ja teistel huvigruppidel anda teada mis tahes tõsistest ja delikaatsetest juhtumitest, mis avaldavad negatiivset mõju ettevõtte tegevusele ning millest ei saa tavalise aruandluskanali kaudu teada anda.

Sellisteks juhtumisteks on näiteks:

 • finantspettus (nt raamatupidamise võltsimine, varade kõrvaldamine, võltsitud arved jm);
 • altkäemaks või korruptsioon (nt huvide konflikt, altkäemaks, kooskõlastamata sponsorlus jm);
 • konkurentsiseaduste rikkumine (nt hinnakokkulepped, kuritahtlik tegevuse kooskõlastamine konkurentidega jm);
 • keskkonna, elu ja tervise tõsine ohustamine;
 • muud tegevused, mis on seaduste, lepingute või kokkulepete kohaselt ebasündsad (nt diskrimineerivad praktikad, lapstööjõu ebaseaduslik kasutamine, inimõiguste rikkumine)

Konfidentsiaalsus

Teate esitaja isikut hoitakse saladuses.
Kogu suhtlus on anonüümne ja konfidentsiaalne, v.a juhul, kui teataja ise soovib selle avaldamist laiemas ringis. Julgustame Teid enda isikut mitte varjama ja selgitama oma muret probleemi piisavalt üksikasjalikult, et selle põhjal saaks algatada uurimise. Palun andke nii palju teavet kui võimalik, et aidata Stellil kaebuse alusel uurimist korraldada.

Diskrimineerimise ja kättemaksu vältimine

Stell kindlustab, et ühtegi töötajat või kolmandat isikut, kes teatab Stellile heas usus ja isiklike teadmiste põhjal mis tahes probleemist, ei ohusta diskrimineerimine või kättemaks.

Andke teada mis tahes tõsistest ja delikaatsetest juhtumitest aadressil usaldus@stell.ee

Käitumiskoodeks

Korruptsiooni ja äraostmise vastasus

 • Meie ettevõte on korruptsiooni ja äraostmise vastu.
 • Teostame ärilist konkurentsi õiglastel tingimustel ja ainult oma teenuste heaks.
 • Meil on rangelt keelatud igasugused isiklikud tasud, altkäemaksud või pistised klientide, varustajate või ametnike vahel.
 • On lubamatu võtta vastu kingitusi või preemiaid äripartneritelt - v.a juhul, kui see on tavapärane antud keskkonnas ja tagasihoidliku väärtusega.

Suhted äripartneritega

 • Meie teenuste teostus vastab kliendile kuuluval alal määratud kvaliteedi-, tervise- ja ohutusnõuetele.
 • Me austame kliendi privaatsust ja kaitseme vastavasisulisi andmeid.
 • Me anname kliendi kaebused kiiresti edasi ja arvestame neid kui väärtuslikku panust pidevalt paranevasse kõrgesse teenuse kvaliteeti.

Konkurentsiseaduste järgimine

 • Me ei sõlmi kokkuleppeid konkurentidega hindade kindlaks määramiseks, teenuste, müügikvootide või turgude jagamiseks.
 • Me ei tegele konkurentidega salakokkulepete sõlmimisega ega kokkuleppe alusel informatsiooni vahetamisega.
 • Me ei aruta konkurentidega konkurentsiküsimusi (nagu hinna kujundamine, allahindlused, müügitingimused jms)

Vastutustundliku turunduse põhimõtted

Stell on võtnud omale eesmärgiks eelistada turundustegevuses võimalusel Eesti väikeettevõtteid, start up ja iduettevõtteid, andes neile võimaluse kasvada.
Reklaammaterjalide ja kingituste valikul eelistame Eestis toodetud kaupa ja/või taaskasutatud materjalidest tooteid või muul moel keskkonda positiivselt mõjutavaid tooteid.

Kliimamuutusi leevendavad tarnetegevuse põhimõtted

Stell püüab oma ostutegevuses läbivalt lähtuda CO2 vähendamisest. Selleks määrame täpse sisendi ja ostame vaid vajaduspõhiselt, välistades laovarude tekke.

Ettevõtte sõidukipargi regulaarsel uuendamisel küsime ja võrdleme sõidukite WLTP näitajaid, soetades Euro 6 normidele vastavaid sõidukeid ja eelistades seal kus asjakohane hübriidisõidukeid traditsioonilisele bensiinimootorile.
Rehvidest eelistame naastrehvidele lamellrehve, eriti linnas kasutatavatel sõidukitel, kus need kahjustavad vähem teid ja tänavaid ja paiskavad vähem õhku tolmu ja kummiosakesi.

Välipuhastustöödel kasutatavad mehhanismid on õigeaegselt hooldatud ja samuti regulaarselt uuendatud - uus tehnika tagab väiksema kütusekulu.

Puhastuse põhitarnijate valikul on meie kindlaks nõudeks digitaalse tellimiskeskkonna olemasolu ja kaupade tarnimine otse objektile. Digitaalsetel lahendustega väheneb paberimajandus ja kaupade komplekteerimine ning tarnimine objektile vähendab kütusekulu.

Puhastuse toodete valikul teeme teadlikke keskkonnasõbralikke otsuseid: taastöödeldud pabertooted, keskkonnasäästlik koristuskeemia, kuluefektiivsed ja keskkonnateadlikult toodetud koristusmasinad, vett, koristuskeemiat ja energiat säästvad doseerimissüsteemid jne.

Mitmekesisust soodustava värbamise põhimõtted

Stelli värbamistegevuses ja personali valikul ning sellele järgnevates tegevustes lähtutakse alati mitmekesise töötajaskonna loomise põhimõtetest.

Mitmekesiseks peame kollektiivi, kus töötavad erinevas vanuses, hariduse, rahvuse, soo, füüsilise või vaimse eripära ja seksuaalse orientatsiooniga inimesed. Nad on kõik meile ühteviisi väärtuslikud ja tööle oodatud. Omalt poolt püüame pakkuda igaühele sobivat töökohta.

 

Mitmekesist värbamist toetavad soo- ja vanuseneutraalsed värbamiskuulutused eesti, vene ja inglise keeles.

Lisaks sissejuhatavad koolitused, mida korraldame väljastpoolt Eestit tööle asujatele, et tutvustada Eesti seadusandlust ja igapäevaselt vajalike teenuste kättesaadavust.

Stell pakub praktikakohti meie tegevusvaldkondade üliõpilastele, andes neile väärtusliku kogemuse ja oodates tublimaid alati ka oma ridadesse tööle.